FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการสัมมนาวิชาการรูปแบบกการสอนพระพุทธศาสนาของประเทศในประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๓๐ น. พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ ได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการรูปแบบกการสอนพระพุทธศาสนาของประเทศในประชาคมอาเซียน พร้อมให้โอวาทต้อนรับคณะผู้เข่าร่วมสัมมนาทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า ทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. บรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการสอนพระพุทธศาสนาของประเทศในประชาคมอาเซียน” โดย พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

เวลา ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ น. เสวนาในหัวข้อ “การสอนพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศในประชาคมอาเซียน” โดย พระมหาเกือน ชาคราภิวํโส/เฮือน ป.ธ. ๗ , พระภารัตน์ (กัมพูชา), พระบุญลัท ปุญฺญวนฺโต/สุวรรณเดช (ลาว) และ ดร.สมเกียรติ ไชยภูมิ

 

 

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวปิดการสัมมนา