FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยกับการเรียนการสอน”

               เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้ให้ความเมตตาเป็นประธานนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ทุกชั้นปีการศึกษาไหว้พระสวดมนต์ และ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ที่ท่านได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยกับการเรียนการสอน” เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถ และ พัฒนาการบูรณาพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับการเรียนการสอนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ สามารถนำไปพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด