FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ต้อนรับพระกลับจากไปปฏิบัติกรรมฐาน

                   เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้ให้ความเมตตาเป็นประธานนำไหว้พระสวดมนต์ให้การต้อนรับคณะพระนักศึกษาที่สำเร็จประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคณะที่ได้ไปปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน

                  คณะพระนักศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังโอวาทจาก พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี ฯ ก่อนการเริ่มปฏิบัติศาสนกิจ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป