FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

สอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. พระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปสมัครสอบทั้งสิ้น ๓๒๔ คน แบ่งเป็น
ชั้น สมัคร มาสอบ ขาดสอบ
ตรี ๒๑๑ ๑๘๗ ๒๔
โท ๘๔ ๘๐ ๔
เอก ๒๙ ๒๘ ๑

 พระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดสนามสอบ 

 


การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก มักจะทำผิดระเบียบโดยไม่รู้ตัว ทำให้ถูกตัดคะแนน หรือบางครั้งถึงกับถูกปรับให้เป็นสอบตกก็มี เป็นเพราะไม่เข้าใจระเบียบในการเข้าสอบ จึงขอแนะนำพอเป็นสังเขป ดังต่อไปนี้
สำหรับธรรมศึกษานั้นจัดสอบวันเดียวคือวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ คือ หลังจากสอบนักธรรมเสร็จ ก็มีการสอบธรรมศึกษา สำหรับฆราวาส

ผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรี จำนวน ๑๘๗ คน

 

- การสอบมีด้วยกัน ๔ วิชา คือ เรียงความแก้กระทู้ธรรม, ธรรมะ, พุทธะ, วินัย คะแนนเต็ม ๔๐๐ ถ้าได้ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ วิชากระทู้ธรรมให้เขียนด้วยลายมือตนเองลงในกระดาษสอบ , อีก ๓ วิชาให้ฝนดินสอหรือปากกาลงในกระดาษคำตอบ ทั้งสนามสอบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ควรเตรียมอุปกรณ์การสอบให้เรียบร้อย คือ ปากกาสีดำ หรือสีน้ำเงิน, หรือดินสอดำก็ได้, ห้ามใช้ปากกาสีแดง ควรเตรียมยางลบ หรือน้ำยาลบคำผิด , ไม้บรรทัด , ไม่ควรนำสมุด หนังสือหรือกระดาษที่มีข้อความเขียนอยู่เข้าไปในห้องสอบ
- อย่าขีดฆ่ากระดาษสอบให้สกปรก ถ้าเขียนผิดควรใช้ยางลบ หรือน้ำยาลบคำผิด ลบให้สะอาด ถ้าเขียนผิดมากหลายบรรทัด (เช่น สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม) ให้ตีเส้นเหนือข้อความและใต้ข้อความที่เขียนผิดนั้น แล้วตีเส้นทแยง ขวางทับเพียง ๑ เส้นก็พอ หรือจะขอกระดาษสอบแผ่นใหม่มาเขียนก็ได้ แต่ต้องดูเวลาสอบที่เหลือด้วยว่าเราจะเขียนทันกับเวลาหรือไม่ » (วิธีขีดฆ่าข้อความจำนวนมาก)

ผู้เข้าสอบธรรมศึกษาโท จำนวน ๘๐ คน

- ห้ามทุจริตในการสอบ เช่น นำหนังสือเข้ามาดูในห้องสอบ เป็นต้นฯ
- นักเรียนต้องใช้กระดาษสอบที่ทางสนามสอบจัดมาให้เท่านั้น นักเรียนจะจัดหามาเองไม่ได้
- สำหรับการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่ควรเขียนหวัด ต้องเขียนเว้นบรรทัด ชั้นตรีให้เขียน ๒ หน้ากระดาษขึ้นไป , ชั้นโท ๓ หน้ากระดาษขึ้นไป , ชั้นเอก ๔ หน้ากระดาษขึ้นไป แต่จะเขียนมากกว่ากำหนดก็ได้
- สำหรับกระดาษสอบวิชาอื่น ให้ใช้วิธีฝนดินสอหรือปากกาลงในช่อง ก. ข. ค. ง.
- ควรมีมารยาทสากลในการสอบ คือ รักษาความสงบ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องสอบ

 

ผู้เข้าสอบธรรมศึกษาเอก จำนวน ๒๙ คน


- เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชาแล้ว ต้องมาลงชื่อเป็นหลักฐานในใบลงชื่อให้เรียบร้อย ให้ตรงกับช่องวิชาที่สอบเสร็จแล้วนั้น โดยเขียนชื่อเป็นตัวบรรจง ไม่ใช่ลายเซ็นแบบอ่านไม่ออก
- หากพบว่าชื่อหรือนามสกุลของตนเองในใบลงชื่อพิมพ์ผิด ให้รีบแจ้งกับคุณครูผู้คุมสอบ เพื่อทำการแก้ไขทันที

- มีสิ่งใดสงสัยมากกว่านี้ให้สอบถามที่คุณครู หรือพระอาจารย์ผู้คุมสอบ