FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่านพระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้เมตตามอบหมายให้พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีพระครูปลัดวรวัฒน์, นายมาโนช มาละการ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณอรัญญา เฟื่องกิตติ คุณธมลวรรณ ธรรมโชติ พร้อมบุคคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการจัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โดยมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ ๔ จำนวน ๑๘๔ คน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาเพิ่มคุณธรรม ให้กับชีวิตและนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยคณะพระธรรมวิทยากรของมหาวิทยาลัยฯ นำโดยพระอาจารย์บุญเสริม ปภสฺสโร โดยโครงการนี้จัดอบรมเป็นระยะเวลา ๒ วัน คือ วันที่ ๓๐ – ๓๑สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร.

ผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม

คุณครูอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม

 

พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยพร้อมเพียงกัน

ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และ อาราธนาศีล ๕ โดยพร้อมเรียงกัน

ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท พร้อมเปิดโครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ แก่พระธรรมวิทยากร และ ดำเนินการอบรมตามตารางที่กำหนดไว้