FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

              ท่านพระปริยัติธรรมเมธี รก. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มหามกุฏปัญญาศาลา" เพื่อสืบสานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร และนักเรียน พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หน้าลานอินดอร์สเตเดียมหัวมาก สนามกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐ โดยทางวิทยาเขตได้ร่วมเข้าไปจัดนิทัศการ เพื่อเป็นการประกาศ และเผยแผ่ หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไป