FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

         ประมวนภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านพระปริยัติธรรมเมธี รก. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และอาจารย์พิเศษ เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศในทางพระพุทธศาสนาและวิชาการ เป็นการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สอน พร้อมหลักสูตร ไปด้วยกัน