FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ชาวสิรินธรฯ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๐

            เมื่อ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ราชวิทยาลัย นำโดยพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นประธานนำชาวสิรินธร ไปร่วม งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และร่วมสรงน้ำขอพร พระเทพบัณฑิต อธิการบดี   และคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

            ประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณกาล ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันที่ทุกคนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคุณ และแสดงความปรารถนาดีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสิรินธรฯ ได้เห็นความสำคัญในประเพณีวันสงกรานต์นี้ จึงพร้อมใจกันนำชาวสิรินธร ไปร่วมรดน้ำขอพร ให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต และความเจริญในหน้าที่การงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สืบต่อไป.