FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ครบรอบวันสถาปนา ๒๗ ปีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

               เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีการบำเพ็ญกุศลคลายวันครบรอบ ๒๗ ปี  วันสถาปนา และร่วมบุญทอดผ้าป่าการศึกษา นำโดยพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ( ตึก จปร. ชั้น  ๑  )  วัดสิรินธรเทพรัตนาราม
ตำบลอ้อมใหญ่    อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม
              โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาเป็นประธาน พิธี

เวลา ๐๘.๓๐ น.     คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพร้อมกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก จปร. ชั้น ๑)

 

 

 

 

พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท

 

เวลา ๐๙.๓๐ น.     คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดถวายผ้าป่าการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์    ๑๐ รูป  รับทักษิณานุปทาน

เวลา ๑๐.๓๐ น.     พระสงฆ์   ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น.     พระสงฆ์   ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ 

เวลา ๑๑.๐๐ น.     พระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น.     กิจกรรมสัมพันธ์ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมการบรรยายพิเศษ

โดย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล