กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ของนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 คณาจารย์เจ้าหน้าที่ พระนักศึกษาและนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ พระอุโบสถวัดสิรินธรเทพรตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมี พระครูพิพัฒนศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม เป็นผู้รับถวายเทียนพรรษา

 

ภาพกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ของนักศึกษาภาคพิเศษ 2563 ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์

Copyright © 2019. All rights reserved.