กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้ เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ครบตามเกณฑ์ การเรียนการสอนจึงสมควรให้มีการวัดผลประเมินผล ด้วยการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ ๑๖ ๒๒ และ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตามตารางสอบดังต่อไปนี้

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์,ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนะตรัย

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.