โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มีการจัดพิธีการ ๒ วัน คือ วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี พร้อมกัน ณ ห้องประชุม อาคาร จปร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– ผศ.ดร. ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี
เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวอาเศียรวาท ผู้เข้าร่วมงานยืน
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกัน

 

– พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์  เสร็จและเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา ๕ นาที เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้  จำนวน ๘๖ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

Copyright © 2019. All rights reserved.