มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ “สิรินธรราชวิทยาลัยเกมส์”

ประวัติความเป็นมาของ มมร สัมพันธ์เกมส์

ผลการแข่งขัน

ฟุตบอล สิงห์เหนือ เสือใต้
รางวัลชนะเลิศ ทีมสิงห์เหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมเสือใต้

วอลเล่ย์บอล สิงห์เหนือ เสือใต้
รางวัลชนะเลิศ ทีมสิงห์เหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมเสือใต้

ฟุตบอล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ฟุตซอล
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาเขตล้านนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

วอลเล่ย์บอลทีมผสม
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตอีสาน

แบตมินตันประเภทชายเดี่ยว
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตอีสาน

 

แบตมินตันประเภทหญิงเดี่ยว
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

แบตมินตันประเภทชายคู่
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาเขตอีสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตล้านนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตร้อยเอ็ด

แบตมินตันประเภทหญิงคู่
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตอีสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตศรีล้านช้าง

แบตมินตันประเภทคู่ผสม
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาเขตอีสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

 

ตะกร้อชาย
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ตะกร้อหญิง
รางวัลชนะเลิศ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตอีสาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตล้านนา

เปตองชาย
รางวัลชนะเลิศ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตอีสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เปตองหญิง
รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาเขตล้านนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 

ประมวล มมร สัมพันธ์เกมส์

Copyright © 2019. All rights reserved.