บุุคลากรสำนักงานวิทยาเขต

 

พระครูสิริธรรมนิเทศ, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

 

พระสมเกียรติ  โชติกโร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

พระครูสมุห์ พรดนัย  จิตฺตสํวโร

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 

 

พระสุรนาท  ญาณสมฺปนฺโณ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 

นายมาโนช มาละการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเอกวุฒิ สารมาศ

เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน

นางสาวอนัญญา เฟื่องกิตติ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

 

นางสาวธมลวรรณ ธรรมโชติ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

นางสาวชนัดดา สิขัณฑกสมิต

นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

นายกำพล ลาภา

นักการภารโรง

 

 

นายอรัญชัย คอนสิงห์

พนักงานขับรถ

 

นายกิจเกษม สุขเหลือง

นักการภารโรง

 

นางสาวชนิตา พวงสุวรรณ

นักการภารโรง

นายวินัย คอนสิงห์

นักการภารโรง

 

นางเซียง เสมฉาย

นักการภารโรง

Copyright © 2019. All rights reserved.