บุุคลากรสำนักงานวิทยาเขต

 

พระปริยัติธรรมเมธี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูประสาทสรธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายมาโนช มาละการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายเอกวุฒิ สารมาศ

เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน

นางสาวอนัญญา เฟื่องกิตติ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

นายกำพล ลาภา 

พนักงานขับรถ

นายเกษม สุขเหลือง

นักการภารโรง

นางสาวชนิตา พวงสุวรรณ

แม่ครัว

นายอรัญชัย คอนสิงห์

พนักงานขับรถ

นางสาวลำไย มูลเป้า

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวชนัดดา สิขัฑกสมิต

เจ้าหน้าที่การเงิน/และบัญชี

นายมีไชย ไฝชอบ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นายวินัย คอนสิงห์

นักการภารโรง

นางเซียง เสมฉาย

นักการภารโรง

Copyright © 2019. All rights reserved.