กิจกรรมการแข่งขัน MBU Challenge # ๔ รอบคัดเลือก ตัวแทนระดับภูมิภาค

จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมการแข่งขัน MBU Challenge # ๔ รอบคัดเลือก ตัวแทนระดับภูมิภาค วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการแข่งขัน

พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการกล่าวรายงานถึงจุดประสงค์การจัดงานกิจกรรมการแข่งขัน MBU Challenge # ๔ รอบคัดเลือก ตัวแทนระดับภูมิภาค

ตอบปัญหาธรรม ระดับประถมศึกษา ผลกิจกรรมตอบปัญหาธรรม
๑. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒. โรงเรียนพระปฐมเจดีย์ รองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รางวัลชมเชย
๔. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ รางวัลชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาลัย รางวัลชมเชย
๔. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รางวัลชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์) รองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รางวัลชมเชย
๔. โรงเรียนชลกันยานุกูล รางวัลชมเชยโต้คารมอุดมธรรม ระดับโต้คารมมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. โรงเรียนชลกันยานุกูล รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒. โรงเรียนวัดนางสาว รองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชมเชย
๔. โรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม ชมเชย

 

ผลกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับประถมศึกษา
๑. โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒. โรงเรียนวัดท่าพูด รองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) ชมเชย
๔. โรงเรียนบ้านคลองแค ชมเชย
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร รองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ชมเชย
๔. โรงเรียนวัดท่าพูด ชมเชย
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒. โรงเรียนชลกันยานุกูล รองชนะเลิศอันดับ ๒
๓. โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ชมเชย
๔. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยา ชมเชย

Copyright © 2019. All rights reserved.