บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ

 

พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร.

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

พระสมเกียรติ โชติกโร

เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานสารสนเทศ

พระครูปลัดวรวัฒน์

นักวิชาการศึกษา/ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

พระพรดนัย จิตฺตสํวโร

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

พระพงษ์ศิริ สิริสมฺปนฺโน

เจ้าหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรม

พระสุรนาท ญาณสมฺปันโน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ดร.วิญญู กินเสน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

Copyright © 2019. All rights reserved.