บุคคลากรสำนักงานวิยาเขต

พระปริยัติธรรมเมธี

รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

ผศ.ดร. ภาษิต สุขวรรณดี

อาจารย์ประจำ/ผู้ช่วยอธิการบดี

นายมาโนช มาละการ

เจ้าหน้าที่การเงิน/และบัญชี

นายเอกวุฒิ สารมาศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน

นางสาวอนัญญา เฟื่องกิตติ

นักวิชาการศึกษา/ปฏิบัติงานพัสดุ

นายกำพล ลาภา

พนักงานขับรถ

นายเกษม สุขเหลือง

นักการภารโรง

นางสาวชนิตา พวงสุวรรณ

แม่ครัว

นายอรัญชัย คอนสิงห์

พนักงานขับรถ

นางสาวธมลวรรณ  ธรรมโชติ

เจ้าหน้าที่การเงิน/และบัญชี

นางสาวชนัดดา สิขัณฑกสมิต

เจ้าหน้าที่การเงิน/และบัญชี

นายมีไชย ไฝชอบ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นายวินัย คอนสิงห์

นักการภารโรง

นางเซียง เสมฉาย

นักการภารโรง

Copyright © 2019. All rights reserved.